Tamara Zahaykevich Bonz polystyrene, paper, paint
soul iron
2010
polystyrene, paper, paint
  Page 2 of 22